ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21181
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month221
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year989
LastYear Last Year2,606

 

ดร. สุชาดา   แสงดวงดี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่ติดต่อ 85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ. นครปฐม 73000

โทรศัพท์ภายใน 034261068 ต่อ 1781

มือถือ 0909766685

อีเมล์: ss_jim1@yahoo.com, suchadas@npru.ac.th

ประวัติการทำงาน

2553-ปัจจุบัน อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2552-2553  ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2546-2550  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544-2546  หัวหน้าฝ่้่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2541-2544  เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2540 -2541 เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2536-2540  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

2535-2536  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบริการลูกค้า  บริษัทตัวแทนโฆษณา Paterson & Partners (Thailand) Co., Ltd.

 

Dr. Suchada Saengduangdee

Position: Lecturer of The Program of Communication Arts  The Faculty of Management Science ,

               Nakhonpathom Rajabhat University

Address: 85  Malaiman Rd. Nakhonpathom district, Amphoe Muang, Nakhonpathom province 73000, Thailand

Office phone: 034261068 ext.1781

Mobile phone: 0909766685

Email address: ss_jim1@yahoo.com, suchadas@npru.ac.th

job experience

2010-present:  lecturer of the Program of Communication Arts, The Faculty of Management Science, Nakhonpathom Rajabhat

                        University

2009-2010       Chair of the Program of Communication Arts, The Faculty of Management Science, Nakhonpathom Rajabhat

                        University

2003-2007       Persued studying  Ph.D. in Communication Arts, The Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

2001-2003       Head of Public Relations Department, Nakhonpathom Rajabhat University

1998-2000       Secretary of The Faculty of Management Science, Nakhonpathom Rajabhat University

1997                Started working as the Lecturer of the Program of Communication Arts, The Faculty of Management Science,

                        Nakhonpathom Rajabhat University

1993-1997       Lecturer of The Faculty of Communication Arts, Siam University

1992-1993       Account Executive of the advertising agency namely Patterson's & Partners (Thailand), Co.Ltd.

 

 

 

 

ดาวโหลดประวัติการทำงานฉบับเต็ม