อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
Dr. Warin Sripanya
 
Statistics Statistics
10623
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month35
LastMonth Last Month171
ThisYear This Year955
LastYear Last Year1,911

 

4092401 แคลคูลัส 2 (Calculus II)


คำอธิบายรายวิชา

            ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง อนุพันธ์และปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว


เอกสารประกอบการสอน