อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
Dr. Warin Sripanya
 
Statistics Statistics
9839
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month171
LastMonth Last Month149
ThisYear This Year171
LastYear Last Year1,911

 

รายวิชาที่สอน


4092401 แคลคูลัส 2

 

ริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง อนุพันธ์และปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว

มคอ.3 | แผนบริหารการสอน


4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

 

แนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น

มคอ.3 | แผนบริหารการสอน


4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น

 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง

มคอ.3 | แผนบริหารการสอน