ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4906
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month84
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year84
LastYear Last Year1,211

อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง