Statistics Statistics
1692
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month36
LastMonth Last Month62
ThisYear This Year445
LastYear Last Year856

การเงินธุรกิจ

จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน  การจัดการทุนหมุนเวียน 

งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน   ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล