Statistics Statistics
1852
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month32
LastMonth Last Month28
ThisYear This Year605
LastYear Last Year856

การเงินธุรกิจ

จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน  การจัดการทุนหมุนเวียน 

งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน   ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล