Statistics Statistics
1961
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month52
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year52
LastYear Last Year662

การเงินธุรกิจ

จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน  การจัดการทุนหมุนเวียน 

งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน   ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล