Statistics Statistics
2402
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month49
LastMonth Last Month93
ThisYear This Year493
LastYear Last Year662

การเงินธุรกิจ

จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน  การจัดการทุนหมุนเวียน 

งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน   ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล