Statistics Statistics
2653
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month133
ThisYear This Year443
LastYear Last Year876

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานและความร่วมมือของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประวัติ วิวัฒนาการ โครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งทฤษฎีพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งเป้าหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

มคอ.๓