Statistics Statistics
2826
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month50
ThisYear This Year616
LastYear Last Year876

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานและความร่วมมือของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประวัติ วิวัฒนาการ โครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งทฤษฎีพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งเป้าหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

มคอ.๓