Statistics Statistics
2145
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month3
LastMonth Last Month77
ThisYear This Year811
LastYear Last Year530

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.๓