Statistics Statistics
2572
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month93
LastMonth Last Month85
ThisYear This Year362
LastYear Last Year876

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.๓