Statistics Statistics
3660
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month14
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year527
LastYear Last Year923

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.๓