Statistics Statistics
2699
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month26
LastMonth Last Month61
ThisYear This Year489
LastYear Last Year876

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.๓