Statistics Statistics
2292
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month15
ThisYear This Year82
LastYear Last Year876

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.๓