อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
4817
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month101
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year101
LastYear Last Year981

งานบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากรโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม