อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
5404
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month43
LastMonth Last Month152
ThisYear This Year688
LastYear Last Year981

งานบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากรโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม