ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
7865
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year1,676
LastYear Last Year1,473

งานบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยากรโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบธุรกิจ E-Commerce ภายใต้โครงการบริการวิชาการกลุ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs และ OTOP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ Microsoft Office  ให้นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office Specialist (MOS) ในการทำงานด้านบัญชี

โครงการการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจศึกษา 

โครงการบริการวิชาการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การใช้สื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

โครงการบริการวิชาการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับนักศึกษาแรกเข้า"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา" ให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โรงเรียนแหลมบัววิทยา โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนเพิ่มวิทยา โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขปะสารราษฎร์) โรงเรียนหนองปรีอพิทยาคม โรงเรียนราชินีบูรณะโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์โรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลด้วย PowerPoint" หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จัดทำโครงการกิจกรรมค่าย “NPRU Startup Idea Camp”