ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
7864
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month114
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year1,675
LastYear Last Year1,473

ผลงานวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย: การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออกทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

ผู้ร่วมวิจัย: ระบบผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวหน้าโครงการวิจัย:  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนครปฐมทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ร่วมวิจัย: ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้อำนวยการแผน: แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการในหมู่บ้าน ปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม (สกอ.)

หัวหน้าโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ผลงานการนำเสนองานวิจัยและผลงานตีพิมพ์วารสาร

              [1]  กสมล ชนะสุข ,กนกพัชร กอประเสริฐ ,ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, และสมพล สุขเจริญพงษ์, 2561. การวิเคราะห์ความสูญเสียของระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 130-145.

            [2] มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ ,ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, และสมพล สุขเจริญพงษ์, 2561. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพื่อการส่งออกของประเทศไทย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์,  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 744-761.

            [3] สมพล สุขเจริญพงษ์ และเดช ธรรมศิริ, 2561. การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ และบรรจุภัณฑ์การค้าปลีกสำหรับส้มโอในจังหวัดนครปฐม.วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  หน้า 67-78.

            [4] กสมล ชนะสุข สมพล สุขเจริญพงษ์ ,ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ,กนกพัชร กอประเสริฐ, และมินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์, 2560. การประเมินโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทน และอัตราส่วนทางการเงินของการเพาะปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 565-576.

            [5] สมพล สุขเจริญพงษ์ กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ. (2560). ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. Verdian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2426-2443.

            [ุ6] ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และสมพล สุขเจริญพงษ์(2558). การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลากัดของไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 21(4), 729-746

            [7] สมพล สุขเจริญพงษ์ และกสมล ชนะสุข. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม(2558). วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 8(1), 94-109

           [8] กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่, สมพล สุขเจริญพงษ์ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ(2558). การพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม. วารสารGlobal Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 10(2), 171-183.   

           [9] สมพล สุขเจริญพงษ์, กสมล  ชนะสุข, ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และนายวีรศักดิ์ นาชัยดี(2558). การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 21(2), 202-214.

          [10] สมพล สุขเจริญพงษ์ และคณะ, 2557. การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 54-66.