อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
5402
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month152
ThisYear This Year686
LastYear Last Year981

ผลงานวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย: การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออกทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

ผู้ร่วมวิจัย: ระบบผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวหน้าโครงการวิจัย:  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนครปฐมทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ร่วมวิจัย: ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้อำนวยการแผน: แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการในหมู่บ้าน ปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม (สกอ.)

หัวหน้าโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ผลงานการนำเสนองานวิจัยและผลงานตีพิมพ์วารสาร

Sompon Sukcharoenpong, 2011. Building the Supply Chain Database System. The 4th International Comferecnce on Operation and Supply Chain Management, 267-274.

Sompon Sukcharoenpong, 2012. The Development Logistics and Supply Chain System for Value Added of the Thai Ornamental Fishes. The Value Chain Management and Logistics Conference, 121.

Sompon Sukcharoenpong, 2013. The development of a decision support system about effective ornamental fishes exportation of Thailand. The 5th NPRU National Conference 2013 Nakhon Pathom Rajabhat University Nakhon Pathom  Thailand, 79-80.

Sompon Sukcharoenpong, 2013. The Developing the Database Information System of Nakhon Pathom Province. The 5th NPRU National Conference 2013  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand, 81-82

สมพล สุขเจริญพงษ์ และคณะ, 2557. การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 54-66.

กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่, สมพล สุขเจริญพงษ์ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, 2558. การพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม. วารสารGlobal Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 171-183.

สมพล สุขเจริญพงษ์, กสมล  ชนะสุข, ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และนายวีรศักดิ์ นาชัยดี, 2558. การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 202-214.