ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
7867
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month117
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year1,678
LastYear Last Year1,473

ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

                Assistant Professor.Sompon Sukcharoenpong

 ประวัติการศึกษา                            

 ปริญญาโทสาขา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่จบ 2550

 ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่จบ 2546

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                      รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

                          ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี พ.ศ. 2562 -  2564

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี พ.ศ. 2558 -  2562

หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2556 -  2558

กรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2557 -  2558

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2554 -  2558

รองประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2552 -  2553

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2551 -  ปัจจุบัน

                          หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2556 - 2561

สถานที่ทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม