อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
5406
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month152
ThisYear This Year690
LastYear Last Year981

ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

                นายสมพล  สุขเจริญพงษ์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

                Mr.Sompon Sukcharoenpong

 ประวัติการศึกษา                            

 ปริญญาโทสาขา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่จบ 2550

 ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่จบ 2546

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :    ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

            อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์

กรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

รองประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

                          หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพื่อการส่งออก

สถานที่ทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม