Statistics Statistics
11146
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month64
LastMonth Last Month250
ThisYear This Year1,713
LastYear Last Year1,981

นางสมใจ  เภาด้วง                                                 

ที่อยู่        :    1/7  ถนนหน้าวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์

                     อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม  73000

โทรศัพท์ :     ที่ทำงาน: 034-261068           Mobile: 082-4414699

                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

Email      :    somjai.parn@hotmail.com

                                                                                                                                                

การทำงาน :

พ.ศ. 2531 –พ.ศ. 2535                

โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนานาชาติ กรุงเทพฯ

- หัวหน้าระดับ ปวส.

- คณะกรรมการจัดตั้งธนาคารจำลองในสถานศึกษา
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

พ.ศ. 2535 –พ.ศ. 2548   

โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม

- หัวหน้าหมวดวิชาชีพ

- หัวหน้าสาขาการบัญชี

- ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกบริหารธุรกิจ

- กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบัญชี

- หัวหน้างานวิชาการแผนกบริหารธุรกิจ

- ผู้ตรวจสอบติดตามระบบงานคุณภาพภายใน”Internal Audit”

- คณะกรรมการผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9002

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

- สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี,ชั้นโท,ชั้นเอก

- สมุห์บัญชี “พรรคธรรมชาติไทย”

- คณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำเครื่องมือ   ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษา

- ผู้ทำบัญชี(CPD) บริษัทกาญจนไตรมิตร จำกัด

พ.ศ. 2548 –พ.ศ. 2550      

โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ

 - หัวหน้างานวิชาการสาขาการบัญชี

- คณะกรรมการตรวจข้อสอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการบัญชี

พ.ศ. 2550 -พ.ศ. 2552   พนักงานอาจารย์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี

- คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา  งานและกอง

- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

- อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

- คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

- คณะกรรมการจัดทำยกร่างหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2550-2552

- กรรมการชุมชนเทศบาลนครนครปฐม “สระบัว”

พ.ศ. 2553 - 2553       -  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2553 – 2556      -  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   -  อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัย                                   1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานรับ 

                                                    ทำบัญชี ในจังหวัดนครปฐม  2548

2. ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหาร

    อำเภอดอนตูม  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  2550

            3. ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู้ประกอบ  

    ธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการค้าในจังหวัดนครปฐม 2551

4. การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ องค์พระ

    ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 2552 (วิจัยกลุ่ม)

5. การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนการ

    ดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม2552 

6. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใน

   เขตเทศบาลนครนครปฐม 2554

                 

เอกสารทางวิชาการ                     1. เอกสารประกอบการสอน

                                                     “ การใช้ภาษาไทยสำหรับการบัญชีธุรกิจ” รหัส 1543503

 2. เอกสารประกอบการสอน

                                                     “ การบัญชีภาษีอากร” รหัส 3523203

                                                3. เอกสารประกอบการสอน

                                                     “ หลักการบัญชีชั้นต้น 1” รหัส 3521101