Statistics Statistics
11144
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month62
LastMonth Last Month250
ThisYear This Year1,711
LastYear Last Year1,981

งานวิจัย                        1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชี ในจังหวัดนครปฐม  2548

2. ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหาร อำเภอดอนตูม  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  2550

3. ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการค้าในจังหวัดนครปฐม 2551

4. การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 2552 (วิจัยกลุ่ม)

5. การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม2552 

6. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 2554

7. การพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามเนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครนครปฐม 2558