อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
10609
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month238
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year865
LastYear Last Year2,019

รายวิชาที่สอน

ลำดับ

รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

1

1541307  หลักภาษาไทย

เสียง พยางค์ คำ วลี และประโยคในภาษาไทย การใช้คำสุภาพ คำราชาศัพท์ สำนวนโวหาร

2

1541303  หลักการอ่านและเขียนคำไทย

หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนคำไทย ลักษณะคำที่มักอ่านหรือเขียนผิดไปจากเกณฑ์ สาเหตุการเขียนและการอ่านคำผิด ร่วมหาแนวทางการแก้ไขการอ่านและเขียนผิด

3

1544802  วิธีสอนภาษาไทย 2

หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์และปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร กลุ่มสาระภาษาไทย ปฏิบัติการสอนในรูปแบบกลวิธีต่าง ๆ โดยนำสื่อและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้

4

1500125  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การนำเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน