อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
6939
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month194
ThisYear This Year1,138
LastYear Last Year1,313

 ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้เครือข่าย : กรณีศึกษาโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ปี 2550 (นักวิจัยร่วม)

          - ตำรา เรื่อง หลักการอ่านการเขียนคำไทย

          - เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทย