อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
2621
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month63
LastMonth Last Month86
ThisYear This Year786
LastYear Last Year961

 ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้เครือข่าย : กรณีศึกษาโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ปี 2550 (นักวิจัยร่วม)

          - ตำรา เรื่อง หลักการอ่านการเขียนคำไทย

          - เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทย