อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
5872
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month71
LastMonth Last Month72
ThisYear This Year71
LastYear Last Year1,313

 ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้เครือข่าย : กรณีศึกษาโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ปี 2550 (นักวิจัยร่วม)

          - ตำรา เรื่อง หลักการอ่านการเขียนคำไทย

          - เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทย