อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
3066
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month92
LastMonth Last Month91
ThisYear This Year92
LastYear Last Year1,139

 ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้เครือข่าย : กรณีศึกษาโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ปี 2550 (นักวิจัยร่วม)

          - ตำรา เรื่อง หลักการอ่านการเขียนคำไทย

          - เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทย