อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
10610
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month239
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year866
LastYear Last Year2,019

 ประวัติด้านผลงาน

          - วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้เครือข่าย : กรณีศึกษาโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ปี 2550 (นักวิจัยร่วม)

          - ตำรา เรื่อง หลักการอ่านการเขียนคำไทย

          - เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักภาษาไทย