อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
2927
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year1,092
LastYear Last Year961

อาจารย์ศิวพร  โกศิยะกุล

 

Slider images
Slider images
Slider images

1. ประวัติ

          - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2542

          - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    พ.ศ.2546

2. ประวัติการทำงาน

          - ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2553

          - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2552-2553

          - ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2556 -2559

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม