อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
6937
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month97
LastMonth Last Month194
ThisYear This Year1,136
LastYear Last Year1,313

อาจารย์ศิวพร  โกศิยะกุล

 

Slider images
Slider images
Slider images

1. ประวัติ

          - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2542

          - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    พ.ศ.2546

2. ประวัติการทำงาน

          - ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2553

          - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2552-2553

          - ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2556 -2559

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม