อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
5870
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month72
ThisYear This Year69
LastYear Last Year1,313

อาจารย์ศิวพร  โกศิยะกุล

 

Slider images
Slider images
Slider images

1. ประวัติ

          - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2542

          - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    พ.ศ.2546

2. ประวัติการทำงาน

          - ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2553

          - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2552-2553

          - ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2556 -2559

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม