อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

Statistics Statistics
10608
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month237
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year864
LastYear Last Year2,019

อาจารย์ศิวพร  โกศิยะกุล

 

Slider images
Slider images
Slider images

1. ประวัติ

          - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2542

          - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    พ.ศ.2546

2. ประวัติการทำงาน

          - ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2553

          - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2552-2553

          - ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2556 -2559

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม