การเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยสู่คุณค่างานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : Practice-led Research
วิทยากรร่วมสนทนา
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
นายพิเชษฐ กลั่นชื่น
อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ ชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน