กรรมการตัดสินงานประกวดโครงงานศิลปะ ครั้งที่ 12 / 2559  ณ โรงเรียนทวาราวดี นครปฐม วันที่ 23 มีนาคม 2559

เครดิตภ่าพถ่ายโดย อ.พงษธร เครือฟ้า และ อ.สุรพงษ์  ประเสริฐศักดิ์