- ศิลปะและงานออกแบบสำหรับผู้สูงวัย

- ศิลปะและงานออกแบบสำหรับเด็ก

- การใช้สื่อการออกแบบและการจัดการพื้นที่จัดแสดงพื้นที่สาธารณะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และหอศิลป์

- ศิลปะสำหรับชุมชน

- ศิลปะและงานออกแบบสำหรับเด็กพิเศษ

- ศิลปะและงานออกแบบ เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู สุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การนำไปใช้