ผลงานวิชาการ

1) ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และนักวิชาการศิลปะ เกี่ยวกับบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย (งานวิจัยประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท(2543)

2) บทความวิชาการเรื่อง การเรียนรู้สหวิทยาการจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Taking an Interdisciplinary from Art Museum) ตีพิมพ์ในวารสาร BU ACADEMIC JOURNAL ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2546

3) Siriwat Sanserm. Research Entitled : Education Roles of Art Museum in Thailand, In proceeding of the 2003Hawaii International Conference on Education,CD-ROM. Honolulu,Hawaii. U.S.A.

4) บทความเรื่อง Public Art in Hawaii ตีพิมพ์ในนิตยสารเพื่อนติวศิลปะออกแบบ ฉบับที่ 44 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2546

5) บทความเรื่อง แนวโน้มการออกแบบในศตวรรษที่21ตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร ฉบับมกราคม 2547

6) บทความเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมกับการออกแบบ ตีพิมพ์ในวารสารรวมบทความวิชาการ และบทความวิจัยทางการออกแบบ ฉบับที่2สำนักพิมพ์จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547

7) งานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการจัดหอศิลป์ร่วมสมัย ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

8) บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (The Development of Contemporary Art Museum and Gallery to be a lifelong Learning resources) ตีพิมพ์ในวารสาร BU ACADEMIC JOURNAL ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2549

9) Siriwat Sanserm. Research Entitled : Key Elements of Art Museum in Thailand, In proceeding of the 9th Generative Art Conference GA2006,Book. Politecnico di Milano University . Milan,Italy.

10) งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่ 35ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Management and Development Directions for a New Contemporary Art Museum located in area 35 rai of Thailand Cultural Center.)ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2550 (หัวหน้าโครงการ)

11) วิทยากร และผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอบรมการบริหารจัดการศิลปะร่วมสมัย ในหัวข้อ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมการศึกษาสำหรับหอศิลป์ร่วมสมัย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 31พฤษภาคม 2551 โดยเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

12) วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “องค์ประกอบทางกายภาพของหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชีย: ในพื้นที่กรณีศึกษาจากโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่ 35ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย” ณ บริษัทสถาปนิก49 จำกัด 13 มีนาคม 2551.

13) วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “การนำเสนอแนวทางการจัดทำศิลปะนิพนธ์หรือโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์” ในงานสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาต่างๆ จัดโดย หลักสูตรออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ บ้านกลางดอย รีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2551

14) ศิริวัฒน์ แสนเสริม. นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง องค์ประกอบการจัดหอศิลป์ร่วมสมัย. งานสัมมนาวิชาการและวิจัยทางศิลปะ. เอกสารตีพิมพ์.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.18 ธันวาคม พ.ศ.2551

15) Siriwat Sanserm. Research Entitled : Management and Development Directions for a New

Contemporary Art Museum located in area 35 rai of Thailand Cultural Center., In proceeding of the 2nd

International Conference Inclusive Museum 2009,Book. Queensland University. Brisbane,Australia

16) วิทยากร และผู้ดำเนินการหลักสูตรโครงการอบรมการบริหารจัดการเทศกาลศิลปะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2552 โดยเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับข้าราชการในส่วนงานด้านวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม

17) วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศิลปะนิพนธ์กับงานอะนิเมชั่น” ในงานสัมมนาวิชาการศิลปกรรมครั้งที่9 จัดโดย โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ sห้องSC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จังหวัดนครปฐมในวันที่ 7 สิงหาคม 2553

18) งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย, ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2552 (หัวหน้าโครงการ)

19) Siriwat Sanserm. Creative work Entitled : MAMA EYES: Printed graphics for visual Rehabilitation of the elderly,In proceeding of the 3th International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016,Online proceeding. Silpakorn University. Bangkok,Thailand.

20) Siriwat  Sanserm.Academic paper Entitled : Thai font design for elderly,In proceeding of the 3th International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016,Online proceeding. Silpakorn University. Bangkok,Thailand.