ชื่อ- นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม

(ภาษาอังกฤษ)                   Miss Siriwat Sanserm

ตำแหน่งปัจจุบัน                อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

E-mail address : ssanserm@gmail.com 

ประวัติการศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีที่สำเร็จการศึกษา2534)

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีที่สำเร็จการศึกษา2543)

ประสบการณ์ทำงาน

-อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(Communication Design Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University)

(16พฤษภาคม2539- 6กรกฏาคม 2556)

-Multimedia Creative, Siam Multimedia CO.,LTD. (พ.ศ.2537-2538)

-Educational Technologist, Suranaree University of Technology (พ.ศ.2535-2537)

-Instructor in Computer Lab. Information Technology, Suranaree University of Technology

(พ.ศ.2535-2537)

-Copywriter, Genii Advertising CO., LTD. (พ.ศ.2534-2535)

ประสบการณ์สอนรายวิชาศิลปะและออกแบบนิเทศศิลป์

1.Basic Design

2.Art Direction in Advertising

3.Color theory

4.Two Dimensional Design

5.Three Dimensional Design

6.Illustration

7.Proposal Preparation

8.Project Analysis

9.Degree project in Communication Design (thesis)

10.Basic Visual Computing (Computer graphic skill for design student)

11.Advisor in Communication Design Project

12.Art Appreciation