อาจารย์ศิริวัฒน์  แสนเสริม อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ.2543  และครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ.2534

มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบและสื่อสารโฆษณาจากหน่วยงานภายนอก และประสบการณ์สอนเป็นอาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเป็นระยะเวลา18ปี   และได้เข้าร่วมงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นับตั้งแต่ 15ตุลาคม2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานวิจัย

1. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และนักวิชาการศิลปะ เกี่ยวกับบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย (งานวิจัยประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท(2543)

2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการจัดหอศิลป์ร่วมสมัย ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่ 35ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Management and Development Directions for a New Contemporary Art Museum located in area 35 rai of Thailand Cultural Center.)ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2550

4. งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย, ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2552  

บทความวิชาการ

1.บทความวิชาการเรื่อง การเรียนรู้สหวิทยาการจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Taking an Interdisciplinary from Art Museum) ตีพิมพ์ในวารสาร BU ACADEMIC JOURNAL ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2546

2. บทความเรื่อง แนวโน้มการออกแบบในศตวรรษที่21ตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร ฉบับมกราคม 2547

3. บทความเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมกับการออกแบบ ตีพิมพ์ในวารสารรวมบทความวิชาการ และบทความวิจัยทางการออกแบบ ฉบับที่2สำนักพิมพ์จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547

4. บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (The Development of Contemporary Art Museum and Gallery to be a lifelong Learning resources) ตีพิมพ์ในวารสาร BU ACADEMIC JOURNAL ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2549

Conference

1. Siriwat Sanserm. Research Entitled : Education Roles of Art Museum in Thailand, In proceeding of the 2003Hawaii International Conference on Education,CD-ROM. Honolulu,Hawaii. U.S.A.

2. Siriwat Sanserm. Research Entitled : Key Elements of Art Museum in Thailand, In proceeding of the 9th Generative Art Conference GA2006,Book. Politecnico di Milano University . Milan,Italy.

3. Siriwat Sanserm. Research Entitled : Management and Development Directions for a New Contemporary Art Museum located in area 35 rai of Thailand Cultural Center., In proceeding of the 2nd International Conference Inclusive Museum 2009,Book. Queensland University. Brisbane,Australia.

4. Siriwat  Sanserm. Creative work Entitled : MAMA EYES: Printed graphics for visual Rehabilitation of the elderly,In proceeding of the 3th International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016,Online proceeding. Silpakorn University. Bangkok,Thailand.

5.Siriwat Sanserm.Academic paper Entitled : Thai font design for elderly,In proceeding of the 3th International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016,Online proceeding. Silpakorn University. Bangkok,Thailand.

 

Statistics Statistics
751
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month10
ThisYear This Year47
LastYear Last Year64