จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล

Statistics Statistics
5576
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month166
LastMonth Last Month118
ThisYear This Year166
LastYear Last Year1,704

4000117  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
     ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

มคอ.3 รายวิชา 4000117  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร