จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล

Statistics Statistics
8701
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month178
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,258
LastYear Last Year2,033

4000117  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
     ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

มคอ.3 รายวิชา 4000117  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร