จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
50705
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month781
LastMonth Last Month1,002
ThisYear This Year11,383
LastYear Last Year11,715

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ calendar

 

 

            การดูแลต่อเนื่องสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

   โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็น ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลจึงจําเป็นต้องมีการจัดการระบบการดูแล ต่อเนื่องเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดการกลับเป็นซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองอีก โดยระบบ การดูแลต่อเนื่องในอนาคตจะต่องครอบคลุมทั้งตัวผู้ป่วย ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ที่ต้องทํางานร่วมกัน ตลอดตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน โดยเน้นการดูแลและให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวให้มีพฤติกรรม ที่เหมาะสม

Stroke" รวมข่าวเกี่ยวกับ "Stroke" เรื่องราวของ"Stroke"