จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
47005
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month473
LastMonth Last Month1,104
ThisYear This Year7,683
LastYear Last Year11,715

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ calendar

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว  ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล  บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มคอ 4.

LMS