จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
54046
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday38
ThisMonth This Month844
LastMonth Last Month793
ThisYear This Year2,318
LastYear Last Year12,406

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว  ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล  บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มคอ 4.

LMS