จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
51136
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month250
LastMonth Last Month962
ThisYear This Year11,814
LastYear Last Year11,715

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว  ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล  บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มคอ 4.

LMS