จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
60206
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month43
LastMonth Last Month708
ThisYear This Year8,478
LastYear Last Year12,406

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

 

 

 

1. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์. (2554). ภาวะจิตสังคมผู้สูงอายุไทย : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=64448/

2. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์. (2560). การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 28-29 กันยายน 2560. 2244-2250.

3. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์. (2561). การป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561. 2028-2035.

4. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์, รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล และ ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว. (2560). ผลของโปรแกรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง  ในจังหวัดนครปฐม. J Thai Stroke Soc. 17(1) : 5-18.

5. Developing Management System in a Community to Assure on Time Accessibility to Stroke Fast Tract and Continuity Care for Stroke Patients. (2018). The 1 st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference. p241-249

6. Anruechai, K., Tepsuwan, J., & Suksataphonlarte, P. (2020). Development of case Cataract Service and One Day surgery . Journal of Vongchavalitkul University, 33(1), 21-30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/article/view/241974

7. วันเพ็ญ แวววีรคุปต์  มาลินี จำเนียร  ศุภธิดา จันทร์บุรี จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล และ นงนุช เชาวน์ศิลป์. (2020). การประเมินผลโครงการวิจัยยจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่: กรณีเยาวชนในสถานศึกษา. ารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 14(2): พฤษภาคม – สิงหาคม .บทความ 

โรคหลอดเลือดสมอง