จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17446
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month514
LastMonth Last Month518
ThisYear This Year4,875
LastYear Last Year5,885

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ calendar

 

 

1. ภาวะจิตสังคมผู้สูงอายุไทย : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=64448/

2. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์. (2560). การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 28-29 กันยายน 2560. 2244-2250.

3. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์. (2561). การป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561. 2028-2035.

4. จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์, รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล และ ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว. (2560). ผลของโปรแกรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง  ในจังหวัดนครปฐม. J Thai Stroke Soc. 17(1) : 5-18.