ผศ.ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

Statistics Statistics
1799
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month126
LastMonth Last Month148
ThisYear This Year1,338
LastYear Last Year461

ประสบการทำงาน

- มกราคม 2558 – ปัจจุบัน               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

                                                     คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

             คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- พ.ศ. 2556                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

            คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- พ.ศ. 2555 - 2556                       รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รับผิดชอบงานด้านการประสานงานต่างประเทศ  การจัดประชุมวิชาการการทำวารสารวิชาการ

(บรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 9 และปีที่ 10) และการจัดโครงการสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

- พ.ศ. 2549 - 2556                        อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- พ.ศ. 2544-2548                          อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

                                                     สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์

- พ.ศ. 2538-2543                        อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และ

                                      สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ด้านประสบการณ์การทำวิจัย

- พ.ศ. 2558                         หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ

                                               ไตร่ตรองการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษา

                                               ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-พ.ศ. 2550 –2552             หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท

                                               สถานศึกษาภายใต้ความดูแลของครูฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอน

                                               ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการคิดที่ผสมผสานแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้

                                               สมองเป็นฐานและแนวคิดการพิจารณาไตร่ตรองศาสตร์การสอนสำหรับครู

                                               ประจำการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุน

                                               สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

-พ.ศ. 2549-2550                นักวิจัยร่วมในโครงการ ENGAGE (Encouraging and Stimulating Future RTD Cooperation in the Field of Information Society Technologies between Europe and Asia-Pacific Region) เป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่างสหภาพยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีนักวิจัยในโครงการ 8 ประเทศ ประกอบด้วย เยอรมันี (หัวหน้าโครงการ) ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยรับทุนจากสหภาพยุโรป (EU) (Contract  Number 015915)

- พ.ศ. 2548- 2549             นักวิจัยร่วมในโครงการโรงเรียนปลอดภัยในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ณ โรงเรียน                                                บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา  เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของThe Alliance for                                      Safe Children (TASC) ประเทศสหรัฐอเมริกากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ด้านประสบการณ์การสอน

- พ.ศ. 2558-2559         รายวิชาระดับปริญญาตรี     

                                                - วิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                - วิชาหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

- วิชาทักษะการสอนและการสื่อสาร

                                         รายวิชาระดับปริญญาโท

                                                - รายวิชาการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน

                                                - รายวิชาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

                                                - รายวิชาปัญหาพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

- พ.ศ. 2549-2557         รายวิชาระดับปริญญาตรี  

- วิชาหลักสูตรและการจัดการ

- วิชาการออกแบบและการพัฒนาการเรียนรู้

- วิชาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

- วิชาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

- วิชาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาหลักการและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

                                            รายวิชาระดับปริญญาโท

                                                - วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

                                                - วิชาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

- พ.ศ. 2538- 2543         รายวิชาระดับปริญญาตรี

                                                - วิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

                                                - วิชาภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

                                                - วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

งานเขียนเอกสารและตำราทางวิชาการ

- ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ. สุรินทร์: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์. (391 หน้า)

- ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554. การออกแบบการจัดการเรียนรู้. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

(403 หน้า)

- ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2550.                 อุบัติเหตุจากการเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร TASC สหรัฐอเมริกา)

 

การเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิจัย

ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตร่ตรองการสอน

                เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู. ในการประชุมวิชาการ

                ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2559. นครปฐม: สถาบันวิจัยและ

                พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2558. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน.

                ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558.

                นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ชรินรัตน์  ศิริเทพและศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2558. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้

                ปริมาณสารและความเข้มข้นของสารละลาย และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้น

                มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL. ในการ

                ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NIRC 2015 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558.

                นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

วัชรินทร์  อุปัชฌาย์และศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2558. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

                หน่วยการเรียนรู้ Travel and weather ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ

                เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NIRC

                2015 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558. นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ญาณี ชูวา, อุดม หอมคำและศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. (2555 : มกราคม-มิถุนายน). “ผลของการจัดการ

                เรียนรู้แบบ4MATที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

                คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น ระดับประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์.” วารสาร

                บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 6(1): 56-65.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2556. “การบูรณาการหลักสูตรเพื่อการรู้อาเซียน (Integrating the curriculum for

                the ASEAN Literacy)”. วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 10(1): 48-58.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2556. “บทพินิจหนังสือ (Book Review) : ประเด็นร่วมสมัยด้านหลักสูตร

                (Contemporary Issues in Curriculum)”.  วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 10(1):

                112-114.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2555. “การพัฒนาสมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูแบบเน้นกระบวนการ

                คิดในโรงเรียนประถมศึกษา (The development of English language teaching competency

                emphasis on thinking process of in-service elementary teachers)”. วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์. 9(1): 36-53.

อานุศรา พิมพ์จันทร์, ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์ และ อุดม หอมคำ. (2556 : มกราคม-มิถุนายน). “ผลการใช้

                เพลงลูกทุ่งที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

                2  โรงเรียนบ้านสังแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1.” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 7(1): 44-55.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2549. “การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม (Service Learning): นักศึกษาและ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏกับบทบาทในการจัดการความรู้ท้องถิ่น”. วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์.6(6): 46-52.         

(หมายเหตุ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร TCI ของสกอ. กลุ่มที่ 2)

 

บทความที่ตีพิมพ์และนำเสนอในระดับนานาชาติ

-Potcharapanpong, S. and Thongthew, S. 2010. “TEFL Training Program for Local and Cultural-based

                Instruction: Case Studies in Thai Primary Schools”.  Asian Social Science. (Canadian Center of

                Science and Education). 6(9), 39-48.     

-Sasiwan Potcharapanpong. 2009. “Development of  School-based Coaching-Action Training Program for

English Language Teaching Competency Enhancement emphasis on Thinking Process based on

Integrated Brain-based Learning and Reflective Teaching for In-service Elementary Teachers”. In

Proceeding for International Conference on the Teacher Professional Development: Searching for the New Paradigms, Agendas and Networks, Bangkok, Thailand, November 1-3.

-Sasiwan Potcharapanpong. 2008. “Development of  School-based Coaching-Action Training Program for

English Language Teaching Competency Enhancement emphasis on Thinking Process based on

Integrated Brain-based Learning and Reflective Teaching for In-service Elementary Teachers”. In

Proceeding for the 8th Annual Conference of the Thailand Research Fund, organized by

Thailand Research Fund and Commission on Higher Education, Petchaburi, Thailand.

-Sasiwan Potcharapanpong. 2004. “Development of integrated Neuro-linguistic Programming and

                Communicative Approach-based Teaching Model for Developing French Speaking  and Writing

                skills of Students at Key Stage Four”. International Conference on Managing Teacher

                Education for Excellence, Bangkok, Thailand, July 2004.

 

ด้านการประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

- พ.ศ. 2557          - ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Le Loi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-พ.ศ. 2556           - นำคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงานและ

                                ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

                                - นำคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

                                ราชภัฏสุรินทร์เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียน

 Ho Chak Wan ฮ่องกง

- พ.ศ. 2553          - ร่วมการประชุมเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยคิวชู  ประเทศญี่ปุ่น

- เข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา จำนวน 16 คน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

- ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียน Maizuru Shogakko และโรงเรียน Hakata Shogakko  เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

-พ.ศ. 2551           - ผู้ประสานงานหลักการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง

                                มหาวิทยาลัย  Sassari ประเทศอิตาลีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเป็นตัวแทน

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เดินทางไปร่วมเจรจาการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและ

                                โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Sassari ประเทศอิตาลี

                                - ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษารูปแบบการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม

                                พื้นบ้านยุโรป ณ เมือง Zarkopane ประเทศโปแลนด์

- พ.ศ. 2550         - ร่วมประชุมนานาชาติโครงการ ENGAGE (Encouraging and Stimulating Future RTD

  Cooperation in the Field of Information Society Technologies between Europe and Asia- Pacific Region) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

-พ.ศ. 2550           - ผู้ประสานงานหลักในการจัดประชุมนานาชาติโครงการ ENGAGE ณ โรงแรมคอนราด

                                กรุงเทพฯ ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป (Contract  Number 015915)

- พ.ศ. 2549         - ร่วมประชุมนานาชาติโครงการ ENGAGE ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

- พ.ศ. 2547         - ศึกษางานวิจัยด้านภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา ณ มหาวิทยาลัยปารีส III  และ Institute of  Neuro-linguistic Programming  เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

- พ.ศ. 2542         -  ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมืองTokyo, Yamanashi และ Hiroshima

                                 ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ The Friendship Program for the 21st Century (Education

                                Group) โดยได้รับทุนจาก Japan International Cooperation Agency  (JICA)