ผศ.ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

Statistics Statistics
4788
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month192
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,248
LastYear Last Year2,079

  ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2559-2560                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- มกราคม 2558 – ปัจจุบัน               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

                                                     คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

             คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- พ.ศ. 2556                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

            คณะครุศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- พ.ศ. 2555 - 2556                       รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รับผิดชอบงานด้านการประสานงานต่างประเทศ  การจัดประชุมวิชาการการทำวารสารวิชาการ

(บรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 9 และปีที่ 10) และการจัดโครงการสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

- พ.ศ. 2549 - 2556                        อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

                                                     ราชภัฏสุรินทร์

- พ.ศ. 2544-2548                          อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

                                                     สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์

- พ.ศ. 2538-2543                          อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และ

                                        สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ด้านประสบการณ์การทำวิจัย

- พ.ศ. 2562                      นักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมทางวิชาการ (Roving team) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.)

- พ.ศ. 2561                      หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จ. ขอนแก่น)

- พ.ศ. 2558                      หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการไตร่ตรองการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-พ.ศ. 2550 –2552             หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบทสถานศึกษาภายใต้ความดูแลของครูฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการคิดที่ผสมผสานแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดการพิจารณาไตร่ตรองศาสตร์การสอนสำหรับครูประจำการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

-พ.ศ. 2549-2550                นักวิจัยร่วมในโครงการ ENGAGE (Encouraging and Stimulating Future RTD Cooperation in the Field of Information Society Technologies between Europe and Asia-Pacific Region) เป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่างสหภาพยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีนักวิจัยในโครงการ 8 ประเทศ ประกอบด้วย เยอรมันี (หัวหน้าโครงการ) ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยรับทุนจากสหภาพยุโรป (EU) (Contract  Number 015915)

- พ.ศ. 2548- 2549             นักวิจัยร่วมในโครงการโรงเรียนปลอดภัยในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา  เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของThe Alliance for  Safe Children (TASC) ประเทศสหรัฐอเมริกากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านประสบการณ์การสอน

- พ.ศ. 2558-2562         รายวิชาระดับปริญญาตรี     

                                                - วิชาการพัฒนาหลักสูตร

                                                - วิชาหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

                     - วิชาทักษะการสอนและการสื่อสาร

                                         รายวิชาระดับปริญญาโท

                                                - รายวิชาการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน

                                                - รายวิชาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

                                                - รายวิชาปัญหาพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

- พ.ศ. 2549-2557         รายวิชาระดับปริญญาตรี  

                    - วิชาหลักสูตรและการจัดการ

                    - วิชาการออกแบบและการพัฒนาการเรียนรู้

                    - วิชาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

                    - วิชาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

                    - วิชาพฤติกรรมการจัดกา รเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

                   - วิชาหลักการและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

                                            รายวิชาระดับปริญญาโท

                                                - วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

                                                - วิชาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

- พ.ศ. 2538- 2543         รายวิชาระดับปริญญาตรี

                                                - วิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

                                                - วิชาภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

                                                - วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

งานเขียนเอกสารและตำราทางวิชาการ

- ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (391 หน้า)

- ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2554. การออกแบบการจัดการเรียนรู้. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (403 หน้า)

- ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2550. อุบัติเหตุจากการเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กร TASC สหรัฐอเมริกา)

 

การเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิจัย

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2561. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู (The Development of an Instructional Process based on Contemplative Education, Coaching and Mentoring System and Research-based Instruction to Enhance an Instructional Capacity of Student Teachers). ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 48-58.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2560. การพัฒนาหลักสูตรการรู้อาเซียนเพื่อรองรับสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียนโดยใช้การ วิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(Development of ASEAN literacy curriculum for ASEAN multicultural society by community-based participatory research).ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 388-399.

ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตร่ตรองการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2559. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2558. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558.      นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ชรินรัตน์  ศิริเทพและศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2558. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้    ปริมาณสารและความเข้มข้นของสารละลาย และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้น          มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL. ใน           การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NIRC 2015 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558. นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

วัชรินทร์  อุปัชฌาย์และศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์. 2558. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ      หน่วยการเรียนรู้ Travel and weather ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NIRC2015 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558. นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ญาณี ชูวา, อุดม หอมคำและศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. (2555 : มกราคม-มิถุนายน). “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ4MATที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น ระดับประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์.” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 6(1): 56-65.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2556. “การบูรณาการหลักสูตรเพื่อการรู้อาเซียน (Integrating the curriculum for    the ASEAN Literacy)”. วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 10(1): 48-58.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2556. “บทพินิจหนังสือ (Book Review) : ประเด็นร่วมสมัยด้านหลักสูตร  (Contemporary Issues in Curriculum)”.  วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 10(1): 112-114.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2555. “การพัฒนาสมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูแบบเน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนประถมศึกษา (The development of English language teaching competency emphasis on thinking process of in-service elementary teachers)”. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 9(1): 36-53.

อานุศรา พิมพ์จันทร์, ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์ และ อุดม หอมคำ. (2556 : มกราคม-มิถุนายน). “ผลการใช้          เพลงลูกทุ่งที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านสังแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1.” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 7(1): 44-55.

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์. 2549. “การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม (Service Learning): นักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกับบทบาทในการจัดการความรู้ท้องถิ่น”. วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.6(6): 46-52.         

(หมายเหตุ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร TCI ของสกอ. กลุ่มที่ 2)

 

บทความที่ตีพิมพ์และนำเสนอในระดับนานาชาติ

-Potcharapanpong, S. and Thongthew, S. 2010. “TEFL Training Program for Local and Cultural-based Instruction: Case Studies in Thai Primary Schools”.  Asian Social Science. (Canadian Center of  Science and Education). 6(9), 39-48.     

-Sasiwan Potcharapanpong. 2009. “Development of  School-based Coaching-Action Training Program for  English Language Teaching Competency Enhancement emphasis on Thinking Process based on Integrated Brain-based Learning and Reflective Teaching for In-service Elementary Teachers”. In Proceeding for International Conference on the Teacher Professional Development: Searching for the New Paradigms, Agendas and Networks, Bangkok, Thailand, November 1-3.

-Sasiwan Potcharapanpong. 2008. “Development of  School-based Coaching-Action Training Program for English Language Teaching Competency Enhancement emphasis on Thinking Process based on Integrated Brain-based Learning and Reflective Teaching for In-service Elementary Teachers”. In Proceeding for the 8th Annual Conference of the Thailand Research Fund, organized by Thailand Research Fund and Commission on Higher Education, Petchaburi, Thailand.

-Sasiwan Potcharapanpong. 2004. “Development of integrated Neuro-linguistic Programming and Communicative Approach-based Teaching Model for Developing French Speaking  and Writing skills of Students at Key Stage Four”. International Conference on Managing Teacher  Education for Excellence, Bangkok, Thailand, July 2004.

 

ด้านการประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

- พ.ศ. 2561         - ศึกษาดูงานการพัฒนาครูประเทศญี่ปุ่น ณ University of Teacher Education Fukuoka, Ohori High school และ Kyushu High School,  Fukuoka, Japan (โครงการภายใต้ความร่วมมือสกว.และมรภ.)

- พ.ศ. 2557          - ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Le Loi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-พ.ศ. 2556           - นำคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงานและประชุมความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

                           - นำคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนHo Chak Wan ฮ่องกง

- พ.ศ. 2553          - ร่วมการประชุมเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยคิวชู  ประเทศญี่ปุ่น

                           - เข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา จำนวน 16 คน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

                           - ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียน Maizuru Shogakko และโรงเรียน Hakata Shogakko  เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

-พ.ศ. 2551           - ผู้ประสานงานหลักการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย  Sassari ประเทศอิตาลีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เดินทางไปร่วมเจรจาการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Sassari ประเทศอิตาลี

                            - ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษารูปแบบการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านยุโรป ณ เมือง Zarkopane ประเทศโปแลนด์

- พ.ศ. 2550         - ร่วมประชุมนานาชาติโครงการ ENGAGE (Encouraging and Stimulating Future RTD  Cooperation in the Field of Information Society Technologies between Europe and Asia- Pacific Region) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

-พ.ศ. 2550           - ผู้ประสานงานหลักในการจัดประชุมนานาชาติโครงการ ENGAGE ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป (Contract  Number 015915)

- พ.ศ. 2549         - ร่วมประชุมนานาชาติโครงการ ENGAGE ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

- พ.ศ. 2547         - ศึกษางานวิจัยด้านภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา ณ มหาวิทยาลัยปารีส III  และ Institute of  Neuro-linguistic Programming  เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

- พ.ศ. 2542         -  ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมืองTokyo, Yamanashi และ Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ The Friendship Program for the 21st Century (Education Group) โดยได้รับทุนจาก Japan International Cooperation Agency  (JICA)