ผศ.ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

Statistics Statistics
1848
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month175
LastMonth Last Month148
ThisYear This Year1,387
LastYear Last Year461

ด้านการศึกษา

- ปริญญาเอก        ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                           สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ปริญญาโท         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                           สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส     

- ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู (ป.ออ. ครู)

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี         ครุศาสตรบัณฑิต (คบ. เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว