ผศ.ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

Statistics Statistics
4794
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month198
LastMonth Last Month230
ThisYear This Year2,254
LastYear Last Year2,079

ด้านการศึกษา

- ปริญญาเอก        ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                           สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ปริญญาโท         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                           สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส

- Certificate       Certificate in English Communication and CLIL for Higher 

                          Education Program, University of Queensland, Australia 

- ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพครู (ป.ออ. ครู)

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี         ครุศาสตรบัณฑิต (คบ. เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว