ผศ.ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

Statistics Statistics
1844
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month171
LastMonth Last Month148
ThisYear This Year1,383
LastYear Last Year461

ประวัติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

(Assistant Professor SASIWAN  POTCHARAPANPONG, Ph.D)

 

เกิด                      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2517   ปัจจุบันอายุ 41 ปี

ตำแหน่ง               ข้าราชการ  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   

สถานที่ทำงาน     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

                            ถนนมาลัยแมน  อ. เมือง  จ. นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000

                            โทรศัพท์มือถือ 087-9584749   e-mail: sasiwanp@hotmail.com