ผศ.ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

Statistics Statistics
2776
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month236
LastMonth Last Month238
ThisYear This Year236
LastYear Last Year2,079

ประวัติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์

(Assistant Professor SASIWAN  POTCHARAPANPONG, Ph.D)

 

เกิด                      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2517   

ตำแหน่ง               ข้าราชการ  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   

สถานที่ทำงาน     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

                            ถนนมาลัยแมน  อ. เมือง  จ. นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000

                            โทรศัพท์มือถือ 087-9584749   e-mail: sasiwanp@hotmail.com