ชื่อวิชา                   สัมมนาทางด้านการจัดการอาหาร (Seminar in Food Management)

คำอธิบายรายวิชา   การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลด มคอ.3