ชื่อวิชา                    เครื่องดื่ม (Beverage)

คำอธิบายรายวิชา    ความสำคัญของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมและการบริการ การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงาน การบริการเครื่องดื่มและการตกแต่งในรูปแบบต่างๆ  การคิดต้นทุน  การกำหนดราคาขาย  การฝึกปฏิบัติผสมและให้บริการเครื่องดื่ม

 

ดาวน์โหลด มคอ.3