ชื่อวิชา                      การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage cost control)

คำอธิบายรายวิชา      หลักการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย การประมาณการยอดขาย การจัดการ และการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการและควบคุมต้นทุนแรงงาน ระบบการควบคุม รักษา และพัฒนารายได้
 

ดาวน์โหลด มคอ.3