ชื่อ – นามสกุล                     นาง ศรัณยา  จังโส
Name-Surname                 MRS. SARANYA  CHANGSO

ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์
Position                             Lecturer

สังกัด                                   สาขาวิชาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Subordinate                      Department of Food Management, Faculty of Science and Technology

ประวัติการศึกษา                  วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
                                           วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
Education                         Bachelor of Science (Food Technology), Silpakorn University (2005)
                                           Master of Science (Food Technology), Silpakorn University (2008)

ประวัติการทำงาน                2553 – 2555 :  นักวิชาการอาหาร โครงการสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
                                          2555 – ปัจจุบัน  :  อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Experience                       2010 – 2012 :  Food Specialist, Food Institute Project, Nakhon Pathom Rajabhat University
                                          2012 – Present  : Lecturer in Department of Food Management, Faculty of Science and Technology , Nakhon Pathom Rajabhat University