Statistics Statistics
2935
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month25
LastMonth Last Month87
ThisYear This Year595
LastYear Last Year806

รายชื่อวิชาที่ 1  ปฏิบ้ติบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก

คำอธิบายรายวิชา : การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยและ/ หรือหน่วยบริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล การเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ การเป็นสมาชิกในทีมและการสังเกต ติดตามเพื่อศึกษาบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  การวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมในการบริหารจัดการหอผู้ป่วย

ดาวน์โหลด มคอ. 4 

รายวิชาที่ 2 วิชาประเด็นและแนวโน้ม

คำอธิบายรายวิชา :