อาจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

http://www.npru.ac.th

 

การผลิตรายการโทรทัศน์ (Television Program Production) รหัสวิชา 1032501

คำอธิบายรายวิชา  การผลิตรายการโทรทัศน์   
                 พัฒนาการและคุณค่าของโทรทัศน์ หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพเคลื่อนไหว  การสื่อความหมายด้วยภาพเคลื่อนไหว กระบวนการผลิต และการนำรายการโทรทัศน์ไปใช้  การวางแผนและดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการเรียนการสอน  ฝึกผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการเรียนการสอน
 

1033301 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
 


เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2 (Photography Technology 2) รหัสวิชา 1032301

คำอธิบายรายวิชา  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2
          หลักการถ่ายภาพและผลิตภาพในแนวสร้างสรรค์ โดยฝึกทักษะในการผลิตภาพโดยอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะ เทคนิคของกล้อง เลนส์ แสง สีและเทคนิค การถ่ายภาพงานสารคดี การถ่ายภาพงานพิธีการ  การถ่ายภาพขาวดำ   การถ่ายภาพอาหาร และการถ่ายภาพบุคคล  การผลิตและสร้างสรรค์ภาพในคอมพิวเตอร์ การวิจารณ์และการบรรยายภาพถ่าย เทคนิคการนำเสนองานภาพถ่าย  ฝึกปฏิบัติ การวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ และการถ่ายภาพในลักษณะต่าง ๆ

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา