อาจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

http://www.npru.ac.th

 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา ม.ศิลปากร