ตารางสอนอาจารย์  - 2/2564

ตารางสอนอาจารย์
รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   4000201     64/38   เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม   3(3-0-6)   จ.13:30-16:30
C306 
 64/38 
   7202403     64/38   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   อ.08:30-12:30
C303 
 64/38 
   7202403     64/39   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   อ.13:30-17:30
C303 
 64/39 
   7203602     62/37   หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)   ศ.08:30-12:30
C407 
 62/37 
   7203602     62/38   หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)   ศ.13:30-17:30
C407 
 62/38 
   7201101     S290   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5)       
   7202402     S292   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)       
 
 

ตารางสอนอาจารย์  - 1/2564

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   7202402     63/43   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   อ.08:30-12:30
C303 
 63/43 
   7202402     63/44   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   อ.13:30-17:30
C303 
 63/44 
   7202102     62/38   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5)   พ.08:30-10:30
C304
พ.10:30-12:30
C303 
 62/38 
   7204902     61/39   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3)   พ.11:30-12:30
C310
พ.13:30-18:30
C310 
 61/39 
   7204902     61/40   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3)   พ.11:30-12:30
C310
พ.13:30-18:30
C310 
 61/40 
   7201103     64/38   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   ศ.08:30-12:30
C310 
 64/38 
   7201103     64/39   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   ศ.13:30-17:30
C310 
 64/39 

ตารางสอนอาจารย์  - 2/2563

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   4000126     63/94   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6)   จ.08:30-11:30
C508 
 63/94 
   7201101     63/44   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5)   อ.08:30-12:30
C304 
 63/44 
   7201101     63/43   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5)   พ.08:30-12:30
C304 
 63/43 
   7134902     58/28   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3)   พ.11:30-12:30
C310
พ.13:30-18:30
C310 
 58/28 
   7203602     61/39   หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)   ศ.08:30-12:30
C409 
 61/39 
   7203602     61/40   หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)   ศ.13:30-17:30
C409 
 61/40 
   7134603     S282   หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)       

ตารางสอนอาจารย์  - 1/2563

วิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   7202402     62/37   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   อ.08:30-12:30
C303 
 62/37 
   7202402     62/38   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   อ.13:30-17:30
C303 
 62/38 
   7202102     61/40   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5)   พ.10:30-12:30
C303
พ.08:30-10:30
C304 
 61/40 
   7204902     60/37   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3)   พ.11:30-12:30
C310
พ.13:30-18:30
C310 
 60/37 
   7204902     60/38   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3)   พ.11:30-12:30
C310
พ.13:30-18:30
C310 
 60/38 
   7201401     63/43   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   ศ.13:30-17:30
C409 
 63/43 
   7201401     63/44   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   ศ.08:30-12:30
C409 
 63/44 
   7202102     S137   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5)       
   7101002     S138   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   3(3-0-6)       

ตารางสอนอาจารย์ -2/2562

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   4000126     61/39   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อ.12:30-15:30
C307 
 61/39 
   4000126     61/40   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อ.12:30-15:30
C307 
 61/40 
   7201101     62/38   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   พ.08:30-10:30
C303
พ.10:30-12:30
C304 
 62/38 
   7134902     58/28   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พ.13:30-17:30
C310
พ.17:30-19:30
C310 
 58/28 
   4000126     62/37   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   พฤ.08:30-11:30
C307 
 62/37 
   4000126     62/38   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   พฤ.08:30-11:30
C307 
 62/38 
   7201101     62/37   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   ศ.13:30-15:30
C303
ศ.15:30-17:30
C304 
 62/37 
   7101001     S222   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1       
 

 

ตารางสอนอาจารย์  - 1/2562

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   7202102     60/37   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   อ.08:30-10:30
C304
อ.10:30-12:30
C310 
 60/37 
   7202102     60/38   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   อ.13:30-15:30
C304
อ.15:30-17:30
C310 
 60/38 
   7204902     59/27   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พ.11:30-13:30
C310
พ.14:30-18:30
C310 
 59/27 
   7204902     59/28   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   พ.11:30-13:30
C310
พ.14:30-18:30
C310 
 59/28 
   7202402     61/39   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   พฤ.08:30-12:30
C303 
 61/39 
   7202402     61/40   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   พฤ.13:30-17:30
C303 
 61/40 
   7201401     62/38   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ศ.08:30-12:30
C408 
 62/38 
   7132402     S132   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์       
   7101002     S144   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2       

 

ตารางสอนอาจารย์ - 2/2561

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   7202402     60/38   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   จ.08:30-12:30
C303 
 60/38 
   4142101     60/99   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 1   อ.13:30-17:30
C205 
 60/99 
   4142101     60/12   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 1   พ.08:30-12:30
C202 
 60/12 
   4142101     60/13   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 1   พ.14:30-18:30
C202 
 60/13 
   7202402     60/37   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   ศ.08:30-12:30
C408 
 60/37 
   7134902     S138   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
   7132402     S141   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์       
   7101001     S153   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1       

 

ตารางสอนอาจารย์ - 1/2561

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   7134902     58/28   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ.14:30-17:30
C305
พ.14:30-17:30
C305 
 58/28 
   7101007     59/31   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1   พ.09:30-12:30
C403 
 59/31 
   7101007     59/32   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1   พ.09:30-12:30
C403 
 59/32 
   7101002     59/8   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   พฤ.08:30-11:30
C205 
 59/8 
   7101002     59/9   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   พฤ.13:30-16:30
C205 
 59/9 
   7201401     61/39   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ศ.08:30-12:30
C310 
 61/39 
   7201401     61/40   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ศ.13:30-17:30
C310 
 61/40 
   7101001     S118   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1       
   7121501     S119   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       

 

ตารางสอนอาจารย์ - 2/2560

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   4000126     GE04   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อ.08:30-11:30
C306 
  
   7101001     59/8   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   พฤ.08:30-11:30
C205 
 59/8 
   7101001     59/9   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1   พฤ.13:30-16:30
C205 
 59/9 
   1500117     59/21   ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 1   ศ.12:30-15:30
C205 
 59/21 

 

ตารางสอนอาจารย์  - 1/2560

รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน
   4000126     60/10   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จ.15:30-18:30
C508 
 60/10 
   4000126     GE10   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อ.08:30-11:30
C306 
  
   4000126     GE05   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   พ.08:30-11:30
C307 
  
   7101002     58/7   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   พฤ.08:30-11:30
C206 
 58/7 
   7101002     58/8   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2   พฤ.13:30-16:30
C206 
 58/8