สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท์ 034 109 300 ต่อ 3334

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม