Statistics Statistics
8727
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month15
LastMonth Last Month95
ThisYear This Year171
LastYear Last Year1,670

1. การแปรรูปอาหาร 1 (Food Processing 1)

          คำอธิบายรายวิชา  มคอ.3

          หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาหาร คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หลักการของการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใช้ความร้อน การทำแห้ง การแปรรูปโดยความเย็น  การใช้จุลินทรีย์ 


2. จุลชีววิทยาอาหาร (Food microbiology)

          คำอธิบายรายวิชา มคอ.3

          ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของจุลินทรีย์  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เกี่ยวข้องกับอาหาร  การเสื่อมคุณภาพและการเน่าเสียของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ  การถนอมและการป้องกัน  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม  จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคทางอาหาร  อาหารเป็นพิษ  และการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 


3. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology Laboratory)

          คำอธิบายรายวิชา  มคอ.3

          หลักการปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการศึกษาจุลินทรีย์ในอาหาร รา ยีสต์ และแบคทีเรียที่มีความสำคัญทางอาหาร การตรวจสอบรา และยีสต์ในอาหาร  การนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหาร ผลของอุณหภูมิและความดันออสโมติกต่อจุลินทรีย์ การตรวจสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำและอาหาร การผลิตนมเปรี้ยว การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตน้ำส้มสายชู การผลิตแหนมและการตรวจหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Staphylococcus   aureus   Salmonella   sp.,   Shigella   sp. ,  Enteropathogenic bacteria , Vibrio   spp.,   Bacillus   cereus , E. coli  และ Clostridium   perfringens ในอาหาร ฯลฯ


4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Technology)

          คำอธิบายรายวิชา มคอ.3

    ประเภทของสัตว์น้ำที่ใช้ในการบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี กายภาพและชีวภาพของสัตว์น้ำสาเหตุการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ หลักการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง และการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์