ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด

 

Statistics Statistics
11637
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month134
LastMonth Last Month123
ThisYear This Year647
LastYear Last Year1,969

งานวิจัย (Researchs)


 • การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรม                            
  และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนัก ศึกษาสาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553
  (นักวิจัยร่วม)
 • การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีมีต่อมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพด้านความเป็นครู
  ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 (นักวิจัยร่วม)
 • การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพครูด้านภาษาและ
  เทคโนโลยีสำหรับครูของนักศึกษาสาขาการ ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553
 • ปัจจัยสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ส่งผลต่อ
  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2555 (นักวิจัยร่วม)
 • ปัจจัยสมรรถนะด้านความเป็นครูตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ ครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพรูยุคใหม่ตามแนวทาง
  ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2555 (นักวิจัยร่วม)
 • ปัจจัยสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูตามมาตรฐาน ความรู้วิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
  ครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2555  
   

ผลงานเอกสาร / ตำรา

 


          1  เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

          2  สื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

          3   สื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้

          4  สื่อการเรียนการสอนร่วมสมัย