ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด

 

Statistics Statistics
11639
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month136
LastMonth Last Month123
ThisYear This Year649
LastYear Last Year1,969

รายวิชา (Courses)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการบำรุง
รักษาเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
          
ความหมาย  ความสำคัญ  พัฒนาการแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา  แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
           ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการ  และประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้  การสร้างและการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
การออกแบบ  สร้างและนำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อการศึกษา
          ความหมายของงานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาประเภทต่าง  ๆ  เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยให้สัมพันธ์
กับรูปแบบและเนื้อหาการนำสื่อสร้าง สรรค์หรืองานประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ฝึกออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา