ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด

 

Statistics Statistics
11643
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month140
LastMonth Last Month123
ThisYear This Year653
LastYear Last Year1,969

การศึกษา (Educations)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกสังคมศึกษา - วิชาโทโสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522

B.Ed. Educational Technology and Communications , Chulalongkorn University

 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาโสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
M.A. in Audio Visaul Education, Chulalongkorn University