ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด

 

Statistics Statistics
11638
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month135
LastMonth Last Month123
ThisYear This Year648
LastYear Last Year1,969

ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)

-ปี พ.ศ. 2524   ถึง 2528  

ชื่อหน่วยงาน  กองส่งเสริมวิทยะฐานครู กรมการฝึกหัดครูที่ตั้งกรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง  อาจารย์

-ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2533 

ชื่อหน่วยงานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ตั้ง 
คณะครุศาสตร์วิทยาลัยครูธนบุรี ตำแหน่ง อาจารย์

-ปี พ.ศ. 2533 ถึง 2536 

ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตำแหน่ง   อาจารย์

-ปี พ.ศ. 2537 ถึง ปัจจุบัน 

ชื่อหน่วยงานคณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์