ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
2763
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month111
LastMonth Last Month141
ThisYear This Year1,012
LastYear Last Year1,079

ประวัติการศึกษา : Educations

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

                มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี พ.ศ.2548

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.2550