ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
740
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month68
LastMonth Last Month62
ThisYear This Year68
LastYear Last Year591

ประวัติการศึกษา : Educations

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

                มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี พ.ศ.2548

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.2550