ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์ อาจารย์รัฐดาว พิศาลพงศ์

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นางสาวรัฐดาว พิศาสลพงศ์

     หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

     หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3226  โทรสาร 034261 064

     โทรศัพท์มือถือ 0/81-4559888 (e-mail) คือ Rathdiw@hotmail.com

 

เกณฑ์

รายละเอียดย่อย

 

 

ประวัติ

 

 

 

นางสาวรัฐดาว พิศาสลพงศ์

วุฒิการศึกษา 

ปี 2529ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

ปี 2534 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

ปี 2543 Ed.D. (Early childhood Education) University of Norty

ประวัติการทำงาน (ยังไม่ได้ระบุ)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รูปภาพ

รายวิชาที่สอน

รายชื่อวิชา: (ยังไม่ได้ระบุ)

ผลงานวิจัย

(ยังไม่ได้ระบุ)

Link

http://www.npru.ac.th

การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3226  โทรสาร 034261 064

E-mail (ยังไม่ได้ระบุ)

85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

LMS

http://pws.npru.ac.th/rathdow/