Statistics Statistics
6621
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month118
LastMonth Last Month108
ThisYear This Year1,271
LastYear Last Year1,073

การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ

ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลวิจัยไปใช้ในธุรกิจ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารด้านบุคคล การบริหารสำนักงาน

ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ

ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ