อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์  3356