2901307 การดำเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง
2901402 การจัดการธุรกิจการบิน
2901302 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
2901303 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม