ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
3871
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year76
LastYear Last Year1,138

 
 
 

อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์