ช่องทางการติดต่อ

                               1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                      85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

                                      Touism and hotel, Faculty of Humanities and Social Sciences, 85 Malaiman Road,

                                       Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand

                                2. E-mail: 

                                3. Telephone: