ชื่อ ดร.ประพนธ์  เล็กสุมา                                                                                                                              

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

สังกัด สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม